StartArtyku³yGie³da KMRAGaleriaKMRA - InformacjeLinkiNapisz do nasSzukajForumEncyklopediaBlogi u¿ytkowników
Start arrow KMRA - Informacje
 

 
Menu g³ówne
Start
Artyku³y
Gie³da KMRA
Galeria
KMRA - Informacje
Linki
Napisz do nas
Szukaj
Forum
Encyklopedia
Blogi u¿ytkowników
Logowanie

Zapomnia³e¶ has³o
Nie masz konta? Za³ó¿ sobie
PW
Go¶cimy
Linki
phentermine
ruletka
Zak³ady bukmacherskie
Ekstraklasa
kalorie
Polecamy

*************** 

Solidny hosting!

Program Premia

Podaj kod vel-lublin  Oszczêdzaj 25% !

***************

Akwarystyka w Allegro


Dom i Ogród, Zwierzêta, Akwarystyka

oficjalny serwis aukcyjny wo¶p 2007. kup lub sprzedaj cokolwiek - tak te¿ mo¿esz pomóc
KMRA Lublin - Informacje Drukuj Email
Wpisa³: Jarek Wojciechowski   
09.09.2006.

   O Klubie
Pierwsze spotkanie Klubu mia³o miejsce 26 wrze¶nia, 2003 roku o godzinie 17. Jednak plany istnia³y oko³o rok wcze¶niej od pierwszego spotkania. Za³o¿ycielem Klubu i aktualnym prezesem jest Bart³omiej Maliszewski.

  Cele
Celem Klubu jest organizacja akwarystów z Lublina i okolic. Pomoc pocz±tkuj±cym akwarystom. Gdy ju¿ liczba Klubowiczów bêdzie wystarczaj±ca, planujemy organizowaæ konkursy z nagrodami, spotkania ze specjalistami itd.

  Spotkania
Spotykamy siê w:
Dzielnicowy Dom Kultury S.M. "Czechów" w Lublinie
Ul. Kiepury 5a
Tel. 741-99-11

Na spotkaniach poruszamy tematy dotycz±ce:
Biotopów
Hodowli ryb i prawid³owych warunków ich utrzymania
Chorób ryb akwariowych
Rynku akwarystycznego
Problemów wystêpuj±cych podczas utrzymania akwarium.
Rozrodu poszczególnych gatunków. Oczywi¶cie s± to tylko niektóre tematy, o których rozmawiamy...
 

Sk³adki
Tutaj chcieliby¶my Pañstwa zaskoczyæ. Otó¿ przynale¿no¶æ do Klubu jest ca³kowicie bezp³atna. ¯aden Cz³onek Klubu nie ponosi jakichkolwiek kosztów zwi±zanych z przynale¿no¶ci±.

Lokalizacja
Dzia³amy na terenie wcze¶niej wspomnianego Dzielnicowego Domu Kultury S.M. "Czechów" na ulicy Kiepury 5a. Jest to Czechów a dok³adniej osiedle imienia S. Moniuszki. Dotrzeæ mo¿na do nas liniami autobusowymi numer: 13, 29, 44, 15, 26, 34, 15a, 15b, 12, 23. Pytania dotycz±ce dalszych wskazówek prosimy kierowaæ na W tytule wpisuj±æ lokalizacja.

Kontakt
Skontaktowaæ z nami mo¿na na wiele sposobów.
Telefonicznie: 0-609-366-968 (po godzinie 17:00)

Listownie:
Klub Mi³o¶ników Ryb Akwariowych
Dzielnicowy Dom Kultury S.M. "Czechów" w Lublinie
Ul. Kiepury 5a

E-mail:
   Bartosz Maliszewski

    Jarek Wojciechowski

Gadu-gadu: 2148691

Skype: trichogaster

Komentarze
Dodane przez Go¶æ w dniu - 2006-10-01 11:26:43
Czeœæ 
Poprawcie chyba kodowanie strony, bo zamiast niektórych literek wyœwietlaj¹ mi siê krzaczki. Np nie ma "œ" 
 
Internet Explorer 6.0 Windows XP
Dodane przez moobi w dniu - 2006-10-01 11:36:58
Kodowanie strony jest OK wiêc to jest wina ustawienia kodowania w IE.
Dodane przez Go¶æ w dniu - 2006-10-01 11:43:44
Po ustawieniu kodowania w IE na automatyczne jest wszystko ok. A strina ma kodowanie Srodkowoeuropejskie ISO chyba
Dodane przez magg0t w dniu - 2006-12-12 21:47:49
Zamieni³em IE na Operê i problem polskich znaków sam znikn±.

Aby dodaæ komentarz zaloguj siê. Je¶li nie masz konta, za³ó¿ je sobie.
Tylko zarejestrowani u¿ytkownicy mog± pisaæ komentarze.

Powered by AkoComment 2.0 PL+
Polska adaptacja - &copy Copyright 2005 by APW Zwiastun - Joomla Demo PL

Zmieniony ( 27.10.2006. )
 
« poprzedni artyku³   nastêpny artyku³ »