StartArtyku³yGie³da KMRAGaleriaKMRA - InformacjeLinkiNapisz do nasSzukajForumEncyklopediaBlogi u¿ytkowników
Start
 

 
Menu g³ówne
Start
Artyku³y
Gie³da KMRA
Galeria
KMRA - Informacje
Linki
Napisz do nas
Szukaj
Forum
Encyklopedia
Blogi u¿ytkowników
Logowanie

Zapomnia³e¶ has³o
Nie masz konta? Za³ó¿ sobie
PW
Go¶cimy
Linki
KOMINKI
Fenster PVC
sylwester
Linqa
casino games
Polecamy

*************** 

Solidny hosting!

Program Premia

Podaj kod vel-lublin  Oszczêdzaj 25% !

***************

Akwarystyka w Allegro


Dom i Ogród, Zwierzêta, Akwarystyka

oficjalny serwis aukcyjny wo¶p 2007. kup lub sprzedaj cokolwiek - tak te¿ mo¿esz pomóc
Mieszkañcy mojego akwarium
Wpisa³: Krzysztof Czubacki   
30.12.2006.

Witam

Ma³a aktualizacja, tylko tym razem bez widoku ogólnego akwarium. W nied³ugim czasie zajd± ma³e zmiany aran¿acyjne, poniewa¿ zafascynowa³ mnie styl RYUBOKU. Jest to jeden z „od³amów” stylu Nature zeprezentowanego przez pana T.Amano. Cytat „Zasadniczym elementem w stylu RYUBOKU jest u³o¿enie korzeni w sposób nadaj±cy kompozycji jak najbardziej naturalny wygl±d. Nauka stylu opiera siê przede wszystkim na bacznej obserwacji natury gdzie mo¿emy odnale¶æ szereg perfekcyjnych uk³adów konarów starych drzew ,korzeni zatopionych w soczystej zieleni lasów”. Choæ jak znam siebie to nigdy nie bêdê kopiowa³ dos³ownie tego stylu. Na razie muszê do³o¿yæ jeszcze trochê korzeni. Jak mi wyjdzie to mam nadzieje, ¿e bêdziecie siê mogli przekonaæ ju¿ nied³ugo.

 

Poni¿ej chcia³bym przedstawiæ mieszkañców mojego akwarium.

 

Napisz komentarz (0 Komentarze)
Zmieniony ( 31.12.2006. )
Wiêcej…
 
Akwarium skaliste cz. I
Wpisa³: Bart³omiej Maliszewski   
17.12.2006.
Akwarium skaliste w domu. Tragedia j. Wiktorii, omówienie Biotopów Tanganika i Malawi. Cz. I – Pochodzenie Wielkich Jezior Afrykañskich, tragedia ekologiczna j. Wiktoria i omówienie biotopu.Napisz komentarz (0 Komentarze)
Zmieniony ( 17.12.2006. )
Wiêcej…
 
"AKWARIUM RO¦LINNE DLA POCZ¡TKUJ¡CYCH" czê¶æ pierwsza
Wpisa³: Krzysztof Czubacki   
14.12.2006.
Tworzenie podwodnych ogrodów staje siê coraz popularniejsz± dziedzin± akwarystyki, w której jak g³ówny element dekoracyjny stanowi± ro¶liny wodne z ro¿nych stref geograficznych. W mojej opinii hodowla ro¶lin wodnych w zbiornikach dekoracyjnych na obecn± chwile sta³a siê jedn± z dziedzin ogrodnictwa.

 

Napisz komentarz (0 Komentarze)
Zmieniony ( 15.12.2006. )
Wiêcej…
 
Spotkanie grudniowe KMRA
Wpisa³: Bart³omiej Maliszewski   
05.12.2006.

Mamy zaszczyt zaprosiæ wszystkich zainteresowanych na grudniowe spotkanie KMRA które odbêdzie siê 15-go grudnia br. o godzinie 17:00 w sali numer 3. Je¿eli numer sali ulegnie 'w praniu' zmianie, prosimy poszukaæ b±d¼ zapytaæ siê o w³a¶ciwy numer sali w sekretariacie. Na kilka dni przed spotkaniem, podamy jego plan. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Jak zawsze równie¿ s³u¿ymy radami i pomocn± d³oni± wszystkim którzy maj± pytania lub problemy zwi±zane z kultur± wodn±.

 

Plan Spotkania

1.    Sprawy organizacyjnie/bie¿±ce.
2.    "Czy akwarystyka w Polsce ma szanse na rozwój?" - Dyskusja. 
3.    "Akwarium ro¶linne dla pocz±tkuj±cych" - Krzysztof Czubacki.
4.    Skaliste akwarium w domu - Bart³omiej Maliszewski.
5.    Przegl±d rynkowy. Prasa, produkty, pokarmy, ¶rodki chemiczne i witaminowo-mineralne.
6.    Podsumowanie spotkania.
7.    Czê¶æ nieoficjalna - integracyjna.

 

 

Napisz komentarz (0 Komentarze)
Zmieniony ( 14.12.2006. )
 
Nowo¶ci i informacje
Wpisa³: Jarek Wojciechowski   
29.11.2006.

Witam.

Chcia³bym poinformowa¶ Wszystkich o pewnych planach co do rozwoju KMRA, jak i samej strony Klubowej.

Ju¿ na dniach ruszy akcja reklamowania KMRA w Lublinie poprzez plakaty, które mamy zamiar rozwiesiæ w do¶æ uczêszczanych miejscach. Plakaty bed± zachêca³y wszystkich do zainteresowania Klubem, bedzie na nich adres strony KMRA, i mamy nadziejê, ze dowie siê o nas w ten sposób wiêksze grono osób.

W grudniu odbêdzie siê tak¿e spotkanie Klubu. Ju¿ nied³ugo bêdziemy mogli podaæ dok³adn± datê oraz miejsce spotkania, a tak¿e szczegó³y na temat tematów, jakie bêdziemy na spotkaniu poruszaæ. I tutaj liczymy takze troszkê na Was, a mianowicie mo¿e s± jakie¶ szczególne zagadnienia, które chcieliby¶cie poruszyæ na spotkaniu?  Bardzo chêtnie wys³uchamy wszelkich propozycji i postaramy siê odpowiedzieæ na ka¿de pytanie lub omówiæ problem zw±zany z akwarystyk±. Wszelkie propozycje prosi³ bym zamieszczaæ w temacie na Forum, który zosta³ w tym celu za³o¿ony.

 Co do przysz³o¶ci strony, to dodany zosta³ komponent umo¿liwiaj±cy wysy³anie prywatnych wiadomo¶ci przez zarejestrowanych i zalogowanych u¿ytkowników, pracujê tak¿e w tej chwili nad takim encyklopedycznym spisem gatunków ryb i ro¶lin akwariowych, Zamierzenie jest takie, aby ka¿dy móg³ pó¼niej dopisaæ swoje w³asne do¶wiadczenia b±d¼ spostrzezenia na temat któregokolwiek zamieszczonego w Encyklopedii wpisu. W taki sposób mamy nadziejê na powstanie ciekawego zbioru opisów i porad na temat ryb, zwierz±t i ro¶lin akwariowych. A jak wiadomo, opisane w³asne do¶wiadczenia  bêd± równie dobr± informacj± jak  suche fakty encyklopedyczne.

Ca³y czas oczekujemy te¿ na Wasze propozycje i sugestie co do kierunku rozwoju KMRA i strony internetowej.

Pozdrawiam i zachêcam do odwiedzania!

 

 

Napisz komentarz (0 Komentarze)