Start
 

 
Menu g³ówne
Start
Artyku³y
Gie³da KMRA
Galeria
KMRA - Informacje
Linki
Napisz do nas
Szukaj
Forum KMRA
Encyklopedia
Blogi u¿ytkowników
Logowanie

Zapomnia³e¶ has³o
Nie masz konta? Za³ó¿ sobie
PW
Go¶cimy
Odwiedza nas 2 go¶ci
Polecamy

*************** 

Solidny hosting!

Program Premia

Podaj kod vel-lublin  Oszczêdzaj 25% !

***************

Akwarystyka w Allegro


Dom i Ogród, Zwierzêta, Akwarystyka

oficjalny serwis aukcyjny wo¶p 2007. kup lub sprzedaj cokolwiek - tak te¿ mo¿esz pomóc

***************

Akwarium.top-100.pl
Linki
projektor
venice hotels
online slots
online video poker
slots online
Nowe Forum KMRA
Wpisa³: Jarek Wojciechowski   
21.01.2007.

Witam wszystkich Akwarystów!

Chcia³bym zaprosiæ Was do korzystania z nowego Forum Klubu Mi³o¶ników Ryb Akwariowych. Nie bêdzie to kolejne forum akwarystyczne, tylko miejsce do komunikowania siê osób zainteresowanych sprawami codziennymi z ¿ycia Klubu, propozycjami co do rozbudowy strony jak i samej dzia³alno¶ci Klubu. Tak wiêc zapraszamy do odwiedzania Forum oraz czynnego udzia³u w prowadzonych dyskusjach.

Pozdrawiam serdecznie :-) 

Napisz komentarz (0 Komentarze)
Zmieniony ( 21.01.2007. )
 
Konkurs fotograficzny "Tanganika 2007"
Wpisa³: Jarek Wojciechowski   
08.01.2007.

Witam.

Dzisiaj chcia³bym zaprosiæ Wszyskich do udzia³u w nowym konkursie organizowanym przez firmê "Tropheus Tanganika" z Krakowa. Jest to konkurs fotograficzny, podzielony na trzy kategorie tematyczne z bardzo atrakcyjnymi nagrodami.

Zapraszamy do zapoznania siê ze szczegó³ami na stronie organizatora: www.tropheus.com.pl

 

Napisz komentarz (0 Komentarze)
Zmieniony ( 08.01.2007. )
 
Mieszkañcy mojego akwarium
Wpisa³: Krzysztof Czubacki   
30.12.2006.
Witam

Ma³a aktualizacja, tylko tym razem bez widoku ogólnego akwarium. W nied³ugim czasie zajd± ma³e zmiany aran¿acyjne, poniewa¿ zafascynowa³ mnie styl RYUBOKU. Jest to jeden z „od³amów” stylu Nature zeprezentowanego przez pana T.Amano. Cytat „Zasadniczym elementem w stylu RYUBOKU jest u³o¿enie korzeni w sposób nadaj±cy kompozycji jak najbardziej naturalny wygl±d. Nauka stylu opiera siê przede wszystkim na bacznej obserwacji natury gdzie mo¿emy odnale¶æ szereg perfekcyjnych uk³adów konarów starych drzew ,korzeni zatopionych w soczystej zieleni lasów”. Choæ jak znam siebie to nigdy nie bêdê kopiowa³ dos³ownie tego stylu. Na razie muszê do³o¿yæ jeszcze trochê korzeni. Jak mi wyjdzie to mam nadzieje, ¿e bêdziecie siê mogli przekonaæ ju¿ nied³ugo.

 

Poni¿ej chcia³bym przedstawiæ mieszkañców mojego akwarium.

 

Napisz komentarz (0 Komentarze)
Zmieniony ( 06.01.2007. )
Wiêcej…
 
Akwarium skaliste cz. I
Wpisa³: Bart³omiej Maliszewski   
17.12.2006.
Akwarium skaliste w domu. Tragedia j. Wiktorii, omówienie Biotopów Tanganika i Malawi. Cz. I – Pochodzenie Wielkich Jezior Afrykañskich, tragedia ekologiczna j. Wiktoria i omówienie biotopu.Napisz komentarz (0 Komentarze)
Zmieniony ( 17.12.2006. )
Wiêcej…
 
"AKWARIUM RO¦LINNE DLA POCZ¡TKUJ¡CYCH" czê¶æ pierwsza
Wpisa³: Krzysztof Czubacki   
14.12.2006.
Tworzenie podwodnych ogrodów staje siê coraz popularniejsz± dziedzin± akwarystyki, w której jak g³ówny element dekoracyjny stanowi± ro¶liny wodne z ro¿nych stref geograficznych. W mojej opinii hodowla ro¶lin wodnych w zbiornikach dekoracyjnych na obecn± chwile sta³a siê jedn± z dziedzin ogrodnictwa.

 

Napisz komentarz (0 Komentarze)
Zmieniony ( 15.12.2006. )
Wiêcej…