StartArtyku³yGie³da KMRAGaleriaKMRA - InformacjeLinkiNapisz do nasSzukajBlogi U¿ytkownikówForumEncyklopedia
Start
 

 
Spotkanie grudniowe KMRA
Wpisa³: Bart³omiej Maliszewski   
05.12.2006.

Mamy zaszczyt zaprosiæ wszystkich zainteresowanych na grudniowe spotkanie KMRA które odbêdzie siê 15-go grudnia br. o godzinie 17:00 w sali numer 3. Je¿eli numer sali ulegnie 'w praniu' zmianie, prosimy poszukaæ b±d¼ zapytaæ siê o w³a¶ciwy numer sali w sekretariacie. Na kilka dni przed spotkaniem, podamy jego plan. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Jak zawsze równie¿ s³u¿ymy radami i pomocn± d³oni± wszystkim którzy maj± pytania lub problemy zwi±zane z kultur± wodn±.

 

 

Napisz komentarz (0 Komentarze)
Zmieniony ( 05.12.2006. )
 
Nowo¶ci i informacje
Wpisa³: Jarek Wojciechowski   
29.11.2006.

Witam.

Chcia³bym poinformowa¶ Wszystkich o pewnych planach co do rozwoju KMRA, jak i samej strony Klubowej.

Ju¿ na dniach ruszy akcja reklamowania KMRA w Lublinie poprzez plakaty, które mamy zamiar rozwiesiæ w do¶æ uczêszczanych miejscach. Plakaty bed± zachêca³y wszystkich do zainteresowania Klubem, bedzie na nich adres strony KMRA, i mamy nadziejê, ze dowie siê o nas w ten sposób wiêksze grono osób.

W grudniu odbêdzie siê tak¿e spotkanie Klubu. Ju¿ nied³ugo bêdziemy mogli podaæ dok³adn± datê oraz miejsce spotkania, a tak¿e szczegó³y na temat tematów, jakie bêdziemy na spotkaniu poruszaæ. I tutaj liczymy takze troszkê na Was, a mianowicie mo¿e s± jakie¶ szczególne zagadnienia, które chcieliby¶cie poruszyæ na spotkaniu?  Bardzo chêtnie wys³uchamy wszelkich propozycji i postaramy siê odpowiedzieæ na ka¿de pytanie lub omówiæ problem zw±zany z akwarystyk±. Wszelkie propozycje prosi³ bym zamieszczaæ w temacie na Forum, który zosta³ w tym celu za³o¿ony.

 Co do przysz³o¶ci strony, to dodany zosta³ komponent umo¿liwiaj±cy wysy³anie prywatnych wiadomo¶ci przez zarejestrowanych i zalogowanych u¿ytkowników, pracujê tak¿e w tej chwili nad takim encyklopedycznym spisem gatunków ryb i ro¶lin akwariowych, Zamierzenie jest takie, aby ka¿dy móg³ pó¼niej dopisaæ swoje w³asne do¶wiadczenia b±d¼ spostrzezenia na temat któregokolwiek zamieszczonego w Encyklopedii wpisu. W taki sposób mamy nadziejê na powstanie ciekawego zbioru opisów i porad na temat ryb, zwierz±t i ro¶lin akwariowych. A jak wiadomo, opisane w³asne do¶wiadczenia  bêd± równie dobr± informacj± jak  suche fakty encyklopedyczne.

Ca³y czas oczekujemy te¿ na Wasze propozycje i sugestie co do kierunku rozwoju KMRA i strony internetowej.

Pozdrawiam i zachêcam do odwiedzania!

 

 

Napisz komentarz (0 Komentarze)
 
Konkurs Fotograficzny miesiêcznika "Nasze Akwarium"
Wpisa³: Jarek Wojciechowski   
30.10.2006.

Witam!

Chcia³bym zaprosiæ Wszystkich do zapoznania siê z zasadami i wziêcia udzia³u w konkursie fotograficznym organizowanym przez miesiêcznik "Nasze Akwarium" 

Wiêcej informacji znajduje sie TUTAJ 

 

 

Napisz komentarz (0 Komentarze)
 
1000-litrowa Tanganika Marka Lisiewicza
Wpisa³: Marek Lisiewicz   
26.10.2006.

 

Witam wszystkich zainteresowanych na mojej stronie po¶wiêconej mojemu akwarium, jego mieszkañcom a tak¿e sprawom technicznym zwi±zanym z zak³adaniem zbiorników o... ponadstandardowej wielko¶ci.

Razem z ¯on±, (oczywi¶cie najlepsz±) mamy kilka akwariów, a dok³adnie cztery. O wiêkszo¶ci z nich nie warto pisaæ, wiêc robiæ tego nie bêdê, chyba, ¿e zajdzie taka potrzeba. Akwarium, o którym warto napisaæ to blisko tysi±clitrowa ka³u¿a, w której p³ywaj± pielêgnice z Tanganiki. Zbiornik z za³o¿enia jest „tropheus- free” i ¿adnego trofeusa siê w nim nie u¶wiadczy, u¶wiadczy siê za to inne ciekawe ryby, drapie¿niki, a przede wszystkim, naszym zdaniem, królewsk± rybê z tego jeziora Cyphotilapia frontosa.......


Napisz komentarz (1 Komentarze)
Zmieniony ( 26.10.2006. )
Wiêcej…
 
Spotkanie KMRA - pa¼dziernik 2006
Wpisa³: Jarek Wojciechowski   
14.10.2006.

Witam.

W dniu 13 pa¼dziernika 2006r. odby³o siê spotkanie Klubu Mi³o¶ników Ryb Akwariowych w Lublinie. Z ró¿nych powodów na spotkanie dotar³o tylko piêcioro najwytrwalszych akwarystów z Koziego Grodu. Jednak taka frekwencja w ¿aden sposób nie wp³ynê³a na pogorszenie jako¶ci spotkania b±d¼ prowadzonych na nim dyskusji....

 

Napisz komentarz (0 Komentarze)
Zmieniony ( 14.10.2006. )
Wiêcej…